Uslovi najma

Vozač mora da ispunjava sljedeće uslove:

- ima najmanje 21 godina starosti.

- posjeduje valjanu važeću vozačku dozvolu najmanje 1 godinu.

- predoči Rent a car Adriatic-u orginale važećih isprava (ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu).

Minimalno trajanje najma je 24 sata.

Kašnjenje sa povratkom duže od 60 minuta zaračunava se kao dodatni dan najma.

Neograničena kilometraža se odnosi samo na teritoriju Crne Gore.

Cijene su izražene u Eurima sa uračunatim PDV-om.

Plaćanje se vrši unaprijed, gotovinski, platnim karticama Visa, Master, American Express, PayPal ili uplatom na račun.

Ako Adriatic to zahtjeva, Korisnik je obavezan prije preuzimanja vozila izvršiti predautorizaciju po svojoj kreditnoj kartici na iznos koji odredi Adriatic po svojoj procjeni zavisno o klasi vozila i trajanju najma ili položiti depozit na isti iznos.

Upotreba vozila van granica Crne Gore moguća je samo uz pismenu saglasnost Adriatic-a.

Ako je vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nesreći, oštećeno i zahtjeva popravak ili spašavanje, bez obzira na uzrok, Korisnik mora odmah pozvati policiju i zatražiti zapisnik o šteti, obavjestiti Adriatic o nastalom slučaju i popuniti izvještaj o dogadjaju/šteti, te osigurati vozilo od nastupa jos veće štete i propadanja.

U slučaju krađe/nestanka vozila Korisnik je obavezan pozvati policiju i zatražiti zapisnik o šteti.

U vozilima Adriatic-a nije dozvoljeno pušenje.

Prilikom preuzimanja vozila, dobijate pun rezervoar, a u obavezi ste da vratite vozilo sa punim rezervoarom.


Prelazak granice u iznajmljenom vozilu je jedino moguć uz dozvolu Adriatic Rent a Car kompanije.

- PDV;

- Dodatnog vozača;

- Neograničenu kilometražu;

- Sjedište za djecu;

- GPS ;

- WIFI hotspot modem;

- CDW (Collision Damage Waiver) - Naknada za rizik sa učešćem u šteti;

- TP (Theft Protection) – Naknada za rizik krađe vozila sa učešćem u šteti;

- PAI - Osiguranje putnika;

- Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima.

CDW (Collision Damage Waiver) – Naknada za rizik sa učešćem u šteti – Korisnikova odgovornost za štetu na vozilu Rent a car Adriatic-a ograničena je do iznosa franšize / učešća u šteti. CDW-om nisu pokriveni rizici: uništenje/oštćenje automobilskih guma, felme ili poklopca felme, uništenje / oštećenje donjeg postroja vozila i unutrašnjosti vozila (osim ako je unutrašnjost oštećena u nesreći).

TP (Theft Protection) – Naknada za rizik krađe vozila sa učešćem u šteti – Korisnikova odgovornost za štetu zbog krađe vozila Adriatic-a ograničena je do iznosa franšize / učešća u šteti.

CDW+ - učešće u šteti (franšizi) može se otkupiti plaćanjem dodataka za otkup franšize, u kojem slučaju Korisnik ne plaća ni iznos franšize. CDW+ ne pokriva rizike: uništenje / oštećenje guma, felme ili poklopca felme, uništenje / oštećenje donjeg postroja vozila i unutrašnjosti vozila (osim ako je unutrašnjost oštećena u nesreći).

PAI - Osiguranje putnika -Vozač i putnici su osigurani od nesrećnog slučaja za slučaj smrti i invaliditeta do iznosa propisanih od osiguravajuće kuće kod koje je osigurano vozilo Adriatic-a.

Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima - Vozila Adriatic -a su u skladu sa zakonskim propisima i uslovima osiguranja osigurana za štete koje upotrebom vozila mogu nastati trećim licima.

Ova osiguranja mogu biti nevažeća u slučaju da Korisnik prekrši bilo koju odredbu Ugovora o najmu, bilo koji zakonski propis ili uslov osiguranja.

Iznos učešća u šteti nastaloj usled nezgode je 250 Eura ili 10% vrijednosti štete ako je tih 10% veće od 250 Eura.

Iznos učešća u šteti zbog krađe vozila je 10% od vrijednosti vozila.


Primero rent a car Adriatic (u daljem tekstu Najmodavac) iznajmljuje Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac) čiji su podaci na prednjoj strani Ugovora o iznajmljivanju vozila, vozilo pod sledećim uslovima:


1.    Da svojeručno potpiše Ugovor o iznajmljivanju vozila i time se saglasi sa odredbama ugovora:
•    da cijene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cijenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora
•    da ima 21/25 godina starosti i važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine
•    da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu
•    da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtjev Najmodavca
•    da za produženje ovog ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca 48 sati prije isteka roka vraćanja vozila
•    da odmah obustavi vožnju ako se za vrijeme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavjesti
Najmodavca
•    da ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen plati Najmodavcu iznos troškova 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila
•    da vozilo uredno održava i čuva za vrijeme korišćenja
•    da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih dijelova, za učestvovanje u moto‐sportskim
priredbama
•    da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu
•    da vozilom upravlja sam ili lice koje on ovlasti u Ugovoru o najmu pod uslovom da to lice ima najmanje 21/25 godina starosti, važeću vozačku dozvolu i da se upiše drugi vozač na Ugovoru
•    da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti
•    da iznajmljeno vozilo ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca
•    da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promjenu delova, sklopova il uređaja na vozilu
•    da će snositi troškove utrošenog benzina

2.    U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.
3.    Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove ulja i redovnog održavanja vozila (izuzev troškova pranja vozila za vreme korišćenja).


4. Najmoprimac je dužan da položi depozit  prilikom iznajmljivanja vozila. Depozit se zaprima isključivo putem predautorizacije po jednoj od kreditnih kartica vozača (Visa, Master, Amex ili Diners). Iznos depozita zavisi od grupe iznajmljenog vozila i dužine trajanja najma. Minimalna visina depozita je 100,00 Eura. Ukupne troškove najma vozila Najmoprimac je dužan da plati odmah po završetku najma.

5.    Najmoprimac je dužan da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje.

- Lica od 21 do 25 godina starosti plaćaju Taksu za mlade vozače u iznosu od 10 EUR po danu najma, maksimum 50 EUR po najmu + PDV, za najam dozoljenih grupa vozila.

- Lica od 70 do 75 godina starosti plaćaju Taksu za starije vozače u iznosu od 10 EUR po danu najma, 50 EUR makimum po najmu + PDV.

6.    U cijenu najma uključeno je Osiguranje za štete učinjene trećim licima u visini limita utvrđenim zakonom.
7.    Cijena najma ne uključuje sledeće rizike:
•    Havariju iznajmljenog vozila nastalu u saobraćajnom udesu ‐u slučaju saobraćajnog udesa u kome je učestvovalo iznajmljeno vozilo, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.
•    Oštećenja na iznajmljenom vozilu van registrovanog saobraćajnog udesa (oštećenja na parkingu, i sl).‐ u slučaju oštećenja na parkingu i u saobraćaju na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac plaća cijelokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.
•    Krađu vozila za vrijeme najma ‐ u slučaju nestanka odnosno krađe iznajmljenog vozila Najmoprimac plaća vrijednost cijelog vozila.
•    Invalidnost (delimičnu ili potpunu) i smrt vozača i putnika u iznajmljenom vozilu koja nastane kao posledica udesa.
8.    Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja vozila za
sve vrijeme trajanja popravke). Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu paušalne cijene dnevnog najma vozila po važećem cijenovniku.
9.    Osiguranje za štete nastale na vozilu ‐ CDW
•    Najmoprimac se može osigurati za štete nastale na iznajmljenom vozilu u slučaju saobraćajnog udesa i van saobraćajnog udesa ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu CDW.
•    Najmoprimac se može osigurati protiv šteta nastalih zbog nekorišćenja (stajanja) iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu ‐ CDW.
•    Sva oštećenja vozila u toku najma, bez obzira da li su nastala u saobraćajnom udesu ili van njega, Najmoprimac mora da prijavi Najmodavcu i da popuni poseban Izvještaj o udesu u poslovnici Najmodavca, da udes i oštećenja prijavi i nadležnom organu Policije odmah na licu mjesta gdje se udes/oštećenje desilo i da obezbjedi policijski zapisnik.
•    Ukoliko saobraćajni udes i oštećenje nije prijavljeno Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos oštećenja na vozilu, bez obzira što je ugovorio Osiguranje sa učešćem u šteti ‐ CDW
 
•    Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o udesu, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za štetu na vozilu

10. Osiguranje za krađu / gubitak vozila – THW
•    Najmoprimac se može osigurati za gubitak vozila nastao krađom – nestankom vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem
Osiguranja za krađu / gubitak vozila.
•    Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca.
•    Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrijednosti vozila, bez obzira što je ugovorio Osiguranje za krađu / gubitak vozila.
•    Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za krađu / gubitak vozila.
•    Procena vrijednosti ukradenog vozila vrši se prema katalogu Auto Moto Saveza Crne Gore
11. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je odgovoran za :
•    štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola
•    štetu prouzrokovanu namjerno ili usled grube nemarnosti u vožnji
•    štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu
•    krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbjeđeno
12. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako:
•    što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svjedoka nezgode
•    što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao
•    što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije
•    što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca
13. Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ispuni sve uslove navedene u članu 11 i 12 ovog ugovora, odgovaraće za sve
posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.
14. Osiguranje putnika PAI
•    Najmoprimac može osigurati vozača i sve putnike u vozilu za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika
•    Lično osiguranje vozača i putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša
15. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu.
16. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale nastale zbog: bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila
17. Bilo kakve izmjene iz ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorne strane.
18. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu.
19. U slučaju prihvatanja stranog sredstva plaćanja kurs razmene bilo koje valute koja se razmenjuje biće konačno utvrđen od strane
Najmodavca.
20. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.


Bez policijskog zapisnika, pun iznos štete ili kradje biće naplaćen od klijenta.
Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila(npr.vozilo je oštećeno na parkingu od NN osobe)


Klijent je obavezan da postupi na sljedeći način:


ODMAH da obavjesti policiju i Adriatic Rent a CAR o događaju i da postupi po njihovim instrukcijama
da zapiše podatke o drugim učesnicima u udesu tj. dogadjaju
da ispuni izvještaj o šteti prilikom vraćanja vozila
da napiše kratku izjavu u kojoj će opisati uzroke i okolnosti u kojima se desila šteta.
Sva međusobna prava i obaveze regulisana su Ugovorom o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila.


Osiguranje NE VAŽI, ako dođe do:


oštećenja guma, donjeg dijela vozila, šoferšajbne te unutrašnjosti vozila.
oštećenja vozila pričinjenog pod dejstvom alkohola,droge i drugih opojnih supstanci.
oštećenja vozila kojim je upravljao vozač bez važeće ili oduzete vozačke dozvole te neovlašćeni vozač.

Nudimo Vam besplatnu dostavu vozila u Budvu i Tivat i naknadno bilo koji grad u Crnoj Gori.

Ukoliko se nalazite u Budvi, Kotoru, Baru, Petrovcu, Sutomoru, Ulcinju, Herceg Novom, na aerodromu Tivat, aerodromu Podgorica ili na aerodromu Dubrovnik (Hrvatska), mi smo spremni da Vam dostavimo/ preuzmemo vozilo na bilo kojoj lokaciji.